Хей - пожелай ми нещо оригинално, като го избереш от | Pojelai.EU

Общи условия за ползване на Pojelai.eu

Относно: използването на интернет страницата https://pojelai.eu/

В сила от 04.04.2018 година

Последни изменения на 09.03.2019 година

Информация относно общите условия за ползване на потребителите в уеб сайта | Pojelai.EU

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между интернет страницата „POJELAI.EU”, наричанa по-долу „Изпълнител”, от една страна, и Потребителите нa „POJELAI.EU”, наричани Ползвател, от друга.

Потвърждаването на общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Ползвателя и Изпълнителя.

Моля, прочетете изцяло публикуваните общи условия преди да използвате уеб портала за пожелания, стихове, разкази, вицове и статуси https://pojelai.eu. С визуализирането на https://pojelai.eu, всеки потребител автоматично се задължава да спазва настоящите условия, които са описани по-долу на текущата страница.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на https://pojelai.eu/, като урежда отношенията между https://pojelai.eu/ и всеки един от потребителите, както и рекламодателите.

Дефиниции:

За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Изпълнител - уебсайта https://pojelai.eu/ и всички негови подстраници.

Ползвател - потребителите, посещаващи уебсайта https://pojelai.eu/ и всички негови подстраници.

Възложител - рекламодателите, които са взели самостоятелно решение да рекламират в портала https://pojelai.eu/ и всички негови подстраници. Рекламите се изпълняват чрез текстови линкове и/или чрез графични изображения, по-известни и често наричани още като банери.

Услуги:

чл. 1: Изпълнителя е чисто информативен и на него ползвателите могат да открият интересни, забавни, нестандартни и други подобни пожелания, стихове, разкази и др. за всеки повод, които биха могли свободно да разпространят в интернет мрежата.

чл. 2: Чрез страницата за контакти на изпълнителя, ползвателите и възложителите могат да открият информация, която ги насочва как да изпратят своите запитвания до изпълнителя.

чл. 3: Изпълнителя не носи отговорност за съдържанието на линкове, които препращат към страници извън тези на самият изпълнител.

чл. 4: Всички публикувани материали, като пожелания, стихове, разкази, вицове и други подобни, графични и текстови съдържания от изпълнителя са чисто информативни и измислени от човешкият ум, те не са плод на действителността или реални ситуации. Изпълнителя не носи отговорност, ако ползвателя причини вреди на себе си или трети лица вследствие ползването на изпълнителя. Никоя информация на изпълнителя не може да се счита за лекарска консултация или препоръка и насърчаване за несправедливи действия от страна на ползвателя и възложителя.

Интелектуална собственост:

чл. 5: Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на изпълнителя (включително наличните бази данни), са обект на закрила по закона за авторското право и сродните права, принадлежат на изпълнителя или на съответно указано лице, преотстъпило правото на ползване на изпълнителя, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

чл. 6: При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на изпълнителя, изпълнителя има право да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

чл. 7: Освен в случаите, когато е изрично уговорено, ползвателя и възложителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на изпълнителя.

чл. 8: Изпълнителя се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на ползвателите и възложителите за нормален достъп до предлаганите услуги и ресурси.

чл. 9: Изпълнителя си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги и ресурси. Изпълнителя има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси, услуги и всякакъв вид материали свързани или публикувани на изпълнителя.

Изменение на общите условия:

чл. 10: Изпълнителя се задължава да уведоми ползвателите и възложителите за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като публикува текстово съобщение на началната страница на изпълнителя.

чл. 11: Когато не е съгласен с измененията в общите условия, ползвателя и възложителя имат право да се откажат от договора, без да посочват причина и без да дължат обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, ползвателя или възложителя следва да уведомят изпълнителя в срок от 30 дни от публикуването на съобщението по преходния член.

чл. 12: В случай че ползвателя или възложителя не упражнят правото си да се откажат от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от ползвателя и възложителя, без никакви възражения.

Приложимо право:

чл. 13: По всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Спасителна клауза:

чл. 14: Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установена практика.